Wonderen, bijvoorbeeld genezing worden vaak gezien als een middel,waardoor mensen tot geloof komen. Nu is dat natuurlijk mogelijk, maar is dat ook de regel?Jezus deed heel veel wonderen, maar uiteindelijk geloofde maar een handjevol mensen dat Hij was wie Hij zei te zijn. Wat mensen overtuigt, dat Jezus door God is gezonden (volgens het Johannes evangelie) is de eenheid en de liefde van gelovigen onder elkaar. En juist aan die eenheid en liefde ontbreekt het in heel veel kerken en gemeentes. Misschien neemt de wereld ons daarom wel niet serieus als we over Jezus praten.

Weergaven: 644

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

't Ja, je kunt het van iemand met mijn achtergrond verwachten: Een van de meest Bijbelse definities vind ik nog altijd in de Heidelberger Catechmis, Zondag 7, vraag en antwoord 20 t/m 22.
Mensen komen tot geloof door Woord en Geest (dat is ook het Evangelie van Johannes).

Natuurlijk is in de" Heidelberger"niet de enige goede "definitie"te vinden, maar ze ontleent deze wel duidelijk aan de Bijbel.
En in Zondag 21 komt dan ook de eenheid van de ware gelovigen nog eens voorbij.
De HC: "Het troostboek van de kerk", terecht.

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. (Johannes 17:20, 21 NBG51)

Met name in evangelische kringen wordt nogal eens gezegd dat door wonderen en tekenen mensen tot geloof komen. Daar zet ik grote vraagtekens bij. Zo kun je grote vraagtekens zetten bij veel van de wonderen die worden geclaimd door mensen met een 'genezingsbediening.' Daarover bestaan genoeg verslagen. Waarmee ik niet wil zeggen dat God geen wonderen(meer) doet. We hebben er zelf een aantal meegemaakt. Maar de gevolgen waren tweeledig, geloof bij een deel van de aanwezigen en ongeloof, angst en twijfel bij een ander deel.

Uit bovenstaande tekst blijkt mijns inziens duidelijk, dat onze eenheid en liefde voor elkaar wel een getuigenis is naar de wereld toe over wie God is en wie Jezus is. Dat kan er toe leiden dat mensen tot geloof komen. In hoeverre dat dan weer voorbestemd is door God, dat is weer een heel andere discussie.

Wanneer je nu omkeert wat er in de tekst staat, dan mag je misschien ook zeggen, dat de verdeeldheid, het gebrek aan echte liefde en de gerichtheid op het eigen gelijk van individuele gelovigen en gemeentes misschien wel een enorme belemmering vormen voor mensen om tot geloof te komen.
De wereld noemt christenen vaak huichelaars en helaas heeft de wereld vaak gelijk.

De discussie over de Voorzienigheid van God, dan wel: Over de Uitverkiezing door God, is inderdaad een geheel andere. Staande, uit overtuiging, in een levende reformatorische traditie is ook mijn uitgangspunt:
Mensen komen tot geloof door Woord en Geest. En het zijn die beide elementen, die hen ook in een gemeenschap bij elkaar brengen.Inderdaad: In evangelische kringen wordt nog al eens gezegd, dat mensen door wonderen en tekenen tot geloof komen. Maar het is nb de Bijbel zelf, die daar vraagtekens bij plaatst. Het woord is dan: Wondergeloof. Een wonder kan, niet: moet. God maakt de dienst uit, en niet mensen en zeker niet op "commando"van mensen, wie zij ook zijn. God zegt, vertelde mij een predikant eens, ook wel eens "nee"op een gebed om genezing. Verder ben ook ik uiterst terughoudend als het om (de resultaten van) gebedsgenezing gaat en de manier, waarop tot gebed gekomen wordt. Van Osborn en Hoekendijk, tot Maasbach en Jan Zijlstra, ik hoor en zie en lees te veel: Het gebeurt op een bepaald moment, of het gebeurt dan niet (dat het niet gebeurt is overigens vrijwel zeldzaam in dergelijke diensten). Gebeurt het niet, dan heeft de betrokkene onvoldoende geloof. Zegt men. Dat is vernietigend en zo'n oordeel komt aan geen mens toe. Welke bediening hij ook heeft of meent te hebben.
Helemaal gaat de vergelijking niet op, maar de zieke in Bethesda zei tegen Jezus: "Ik heb geen mens".
Al die jaren niet. Dat moet ons als gemeenschap der heiligen iets te zeggen hebben. Geloof, genezing, hangen niet van ons af, wij maken dat niet, wij overtuigen iemand er niet van. Maar wij mogen (het is een Bijbelse notie!) wel Gods mede arbeiders zijn.
Onder dat "geamputeerde" beeld in die Duitse kerk (want: het heeft geen handen) staat op een bordje: Mijn handen zijt gij!

Mensen komen tot geloof omdat de Heilige Geest hun overtuigt lijkt me. Dat kan op allerlei manieren aangewakkerd worden, bijv. door een wonder, of door een lied, een gesprek, een film of een bijbeltekst.

Met "aanwakkeren"ben ik het wel eens. Het zijn hulpmiddelen.
Dat is ook Bijbels: "....werkte mee door de wonderen en tekenen, die er op volgden".
Maar de HG (iemand zei eens: De meest onderschatte en meest onbekende in de Drie-eenheid) doet het werk door het Woord.
En als het over "hulpmiddelen"gaat: Lees H Knoop "Pastoraal Deposito":
Hij liet ooit in Kampen tijdens een Kerstviering van de zondagsschool zingen: "We gaan naar Zandvoort, al aan de zee." En hij deed dat na een vertelling van het Kerstevangelie, waarin dat Evangelie totaal ontbroken had.Het werd gezongen en het klonk als een bevrijding. Daarna spraak hij het slotwoord.Vele jaren later, toen Knoop predikant was in Rotterdam-Delfshaven, ontmoette hij een man, die hem zei: Die Kerstviering, dat slotwoord is mijn behoud geworden. (Dat deel van het verhaal beschrijft Knoop uit een zekere bescheidenheid, die hem ook eigen was, meen ik niet. Hij heeft het in elk geval wel zelf verteld.) Wat de hulpmiddelen betreft mogen we dus wel wat minder voorzichtig zijn, dan nu nog gebeurt hier en daar.
In het Rotterdam-Delfshaven van nu, in de Oude Kerk, zie je het resultaat daarvan terug in positieve zin.

Ik geloof dat God door de wonderen zeker ook mensen tot geloof kan laten komen. Maar het is wel de vraag of dat dit de bedoeling van wonderen primair is. Wonderen, genezing en bevrijding zijn in de eerste plaats onderdeel van het Evangelie. En dat naast de verkondiging van verzoening. Jezus kwam namelijk voor drie dingen naar deze aarde (Jesaja 61:1-3), Blijde boodschap, bevrijding en genezing. Dit staat niet los van elkaar. Het is ten diepste allemaal verkondiging van het Koninkrijk. Dat is de intentie van het werk van Jezus. Het is het Koninkrijk dat nabij is gekomen. 

Daarbij onderstrepen de tekenen en wonderen dus wel de boodschap. Maar primair is het verkondiging van het Koninkrijk. En het zijn tegelijk ook de tekenen die de gelovigen navolgen (Markus 16:17) Bevrijding en genezing is gegeven aan elke gelovige, net zoals het spreken in tongen. Dat zijn de tekenen die het geloof navolgen. 

Ik denk wel dat de onderstreping van het Evangelie door tekenen en wonderen een middel is waardoor mensen bevestigt worden dat het de waarheid is. Zeker nu Nederland steeds meer verheidenst, zou het wel weer eens veel belangrijker kunnen worden dat wij onze verantwoordelijkheid echt gaan nemen om de opdracht van Jezus helemaal uit te voeren, en dus niet alleen verkondiging van het Evangelie.

RSS

Beste inhoud deze maand 

1 Groei

Groei

▼ Quick info

  Wat zijn EDITS en JARS?

EDITS (je portfolio; wat heb je in huis?)

ErvaringVb.: Flevo organiseren.
DroomVb.: kindertehuis in Roemenië.
IdeeVb.: een lichtgewicht stofzuiger.
TalentVb.: artikelen schrijven. Meer >

Droom publiceren

JARS (help elkaar met vraag&aanbod)

Alles waarmee jij iemand kunt helpen in het realiseren van een droom, idee of het ontwikkelen van talent. Meer >

Hulpaanbod plaatsen

 

  Wat is het doel van Jarsons?

Mensen bij elkaar brengen die bestemd zijn om samen te werken omdat ze elkaar aanvullen of inspireren.

Meer >

 

  Wat is vraag & aanbod?

Christelijke marktplaats voor JARS. Bied je produkt, dienst, hulp en advies aan of vraag er om.

Meer >

 

  Wat is een atelier?

Online porfolio voor je EDITS: Ervaringen, Dromen, Ideeën, Talenten. Schrijf, vraag en verbeter. Inspireer of bemoedig elkaar door het bezoeken van elkaars ateliers.

Meer >

© 2024   Gemaakt door Matthijs Goedegebuure.   Gratis aangeboden door Jarsons B.V.

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden